Hotline Đặt hàng x
Gọi ngay: 0966427430
Messenger x

Whatsapp x

Số điện thoại Whatsapp

0966427430

Nhắn tin ngay

Tìm kiếm

C?P NH?T NGÀY 03/11/2021

Các t?nh t?m ng?ng ph?c v?

Ngày 01/11 Vi?t Nam ghi nh?n 5.595 ca nhi?m COVID – 19 (t?ng 91 ca so v?i ngày 31/10), nâng t?ng s? ca nhi?m trong n??c t? ngày 27/04 ??n nay lên 921.882 t?i 62 t?nh thành. ?? ??m b?o an toàn d?ch t? lâu dài, B? Y t? ?ã có v?n b?n ?? ngh? UBND các t?nh, thành ph? rà soát nhu c?u vaccine COVID-19 ?? tiêm cho ng??i dân, ??c bi?t là lên k? ho?ch tiêm nh?c l?i m?i 3, m?i 4.
GHN duy trì và ??m b?o các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch, n? l?c ti?p t?c khôi ph?c v?n hành. Thông tin c?p nh?t ??n sáng ngày 02/11:
 • TP.HCM và các t?nh thành Phía Nam:
  • TP.HCM:
   • Ngày 01/11, Ban ch? ??o phòng ch?ng d?ch COVID-19 thông tin, theo báo cáo c?a S? Y t? TP.HCM, tính ??n ngày 01/11, d?ch COVID-19 t?i TP.HCM ?ang ? c?p ?? 2. Riêng ??i v?i 22 qu?n, huy?n, TP.Th? ??c, thì có 13 ??a ph??ng ??t c?p ?? 1, 9 ??a ph??ng ??t c?p ?? 2. Không có ??a ph??ng nào ??t c?p ?? 3, 4.
   • UBND Thành ph? ?? ngh? các s?, ban, ngành, UBND qu?n, huy?n, TP.Th? ??c c?n c? c?p ?? d?ch ???c công b? ?? tri?n khai các bi?n pháp hành chính “thích ?ng an toàn, linh ho?t, ki?m soát hi?u qu? d?ch COVID-19”.
   • V? tiêm vaccine COVID-19, TP.HCM ?ã tri?n khai tiêm m?i 1 là 7.608.475, m?i 2 là 5.723.998. Thành ph? ?ang t?p trung ngu?n l?c tiêm ch?ng cho h?c sinh 12-17 tu?i và nhóm sinh viên, công nhân ?i t? các t?nh thành khác v? thành ph?. S? Y t? ?ã lên danh sách, ?? xu?t B? Y t? tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tr? 3-12 tu?i.
  • B?c Liêu:
   • Do d?ch b?nh COVID-19 di?n bi?n vô cùng ph?c t?p, ca nhi?m trong c?ng ??ng t?ng k? l?c, Ch? t?ch UBND T?nh B?c Liêu quy?t ??nh nâng c?p ?? phòng d?ch toàn t?nh t? c?p ?? 2 (vùng vàng) lên c?p ?? 4 (vùng ??).
   • Ch? t?ch UBND t?nh yêu c?u các s?, ban, ngành, UBND các huy?n, th? xã, thành ph? áp d?ng các bi?n pháp hành chính “thích ?ng an toàn, linh ho?t, ki?m soát hi?u qu? d?ch COVID-19” trên ??a bàn. Tuân th? nguyên t?c “b?o ??m m?c tiêu kép nh?ng ??t s?c kh?e, tính m?ng ng??i dân lên trên h?t, tr??c h?t; ??m b?o ng??i dân ???c b?o v? t?t nh?t tr??c d?ch b?nh”.
  • An Giang:
   • Ngày 01/11, Ban ch? ??o phòng, ch?ng d?ch COVID-19 T?nh An Giang thông tin, UBND T?nh th?ng nh?t cho các b?nh nhân COVID-19 không tri?u ch?ng ? TP. Long Xuyên, TP. Châu ??c, TX.Tân Châu và các ??a ph??ng bùng phát d?ch, ???c cách ly, ?i?u tr? t?i nhà khi các c? s? thu dung ?i?u tr? F0 không ??m b?o các ?i?u ki?n cách ly ?i?u tr? theo ?? ngh? c?a S? Y t? An Giang.
   • Theo Ban Ch? ??o phòng, ch?ng d?ch COVID-19 T?nh An Giang, tính ??n sáng 01/11, An Giang ghi nh?n 11.193 ca m?c COVID-19, riêng ngày 31/10 có 215 ca m?c m?i. ??n nay, t?nh ?ã tiêm vaccine phòng COVID-19 m?i 1 cho h?n 1,26 tri?u ng??i t? 18 tu?i tr? lên, chi?m t? l? 91,9% dân s? trong ?? tu?i tiêm ch?ng; tiêm m?i 2 cho g?n 181.000 ng??i, chi?m t? l? h?n 13% dân s?.
  • C?n Th?:
   • Ngày 01/11, s? ca nhi?m COVID-19 m?i t?i C?n Th? lên ??n 434 ca. ?ây là con s? k? l?c k? t? khi ??t d?ch th? 4 xu?t hi?n t?i thành ph? này.
   • C?n Th? xin phân b? thêm Vero Cell ?? tiêm m?i 2 và Pfizer ?? tiêm cho tr? em. ??n nay, C?n Th? ???c B? Y t? phân b? 1.963.520 li?u vaccine, trong ?ó th?c nh?n 1.509.920 li?u, còn 453.600 li?u ch?a nh?n.
  • Cà Mau: Ngày 01/11, tr??c tình hình d?ch di?n bi?n ph?c t?p, xu?t hi?n nhi?u ca nhi?m COVID-19 trong c?ng ??ng, Phó giám ??c S? GD-?T T?nh ký v?n b?n v? vi?c ?? ngh? t?m d?ng t? ch?c d?y và h?c tr?c ti?p.
  • GHN m? l?i các tuy?n giao t?i Ph??ng Bình ??c, Xã M? Khánh và Xã M? Hoà H?ng thu?c Thành ph? Long Xuyên – T?nh An Giang, toàn b? Huy?n V?nh C?u – T?nh ??ng Nai. Do ?nh h??ng d?ch b?nh, GHN t?m ng?ng giao nh?n t?i:
   • B?c Liêu: Xã Minh Di?u và Xã V?nh Th?nh (Huy?n Hòa Bình); Ph??ng 2, Ph??ng 5 và Xã V?nh Tr?ch ?ông (Thành ph? B?c Liêu).
   • Cà Mau: Xã Vi?t Th?ng (Huy?n Phú Tân).
  • Nhìn chung, GHN ti?p t?c ph?c v? Quý khách hàng trên g?n 90% ??a bàn TP.HCM. Các t?nh thành phía Nam còn l?i có t? l? khu v?c giao nh?n t?ng nh? trong kho?ng 86% – 87%.
 • Hà N?i và khu v?c Mi?n B?c:
  • Tin th?i ti?t Mi?n B?c:
   • Chi?u 01/11, Tr??ng phòng D? báo khí h?u Trung tâm D? báo khí t??ng th?y v?n qu?c gia chia s? Mi?n B?c có ??t m?a l?nh s?m vào cu?i tháng 10 là hi?n t??ng th?i ti?t khá hi?m g?p trong vòng 20 n?m tr? l?i ?ây.
   • D? báo m?a l?nh ? mi?n B?c s? còn ??n h?t ngày 03/11. Sau ?ó, ngày 04 – 06/11, mi?n B?c tr?i n?ng ráo, nhi?t ?? ngày t?ng lên trên 25 ?? C.
   • Kho?ng ngày 07 – 08/11, m?t ??t gió mùa ?ông b?c m?nh có kh? n?ng s? ?nh h??ng ??n n??c ta, gây m?a giông. Các t?nh B?c b? c?ng nh? các t?nh b?c Trung b? có rét di?n r?ng v?i nhi?t ?? trung bình d??i 20 ?? C.
  • Hà N?i:
   • UBND TP. Hà N?i v?a có thông báo 724/TB-UBND v? ?ánh giá c?p ?? d?ch trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19 trên ??a bàn TP.Hà N?i. Theo công b?, thành ph? ? c?p ?? 2 trong phòng, ch?ng d?ch COVID-19.
   • Trong ?ó, 30 qu?n, huy?n, th? xã ??t c?p ?? 2 (màu vàng) v?i 245 xã, ph??ng ??t c?p ?? 2. Ngoài ra, 332 xã, ph??ng ??t c?p ?? 1 (màu xanh) và có 2 xã, th? tr?n (Xã Ti?n Th?ng, H.Mê Linh và Th? tr?n Qu?c Oai, H.Qu?c Oai) ??t c?p ?? 3 (màu cam).
   • GHN m? l?i ho?t ??ng giao nh?n trên ??a bàn Xã Yên H?ng và Th? tr?n Lâm (Huy?n Ý Yên – T?nh Nam ??nh). GHN n? l?c ph?c v? Quý khách hàng g?n 99% Hà N?i, h?n 98% ??ng B?ng Sông H?ng; g?n 96% toàn khu v?c Tây B?c B? và h?n 96% toàn khu v?c ?ông B?c B?.
 • Khu v?c Mi?n Trung:
  • Qu?ng Nam:
   • Chi?u 01/11,Phó giám ??c S? Y t? T?nh ?ã ký ban hành v?n b?n h??ng d?n các tr??ng h?p ra vào Qu?ng Nam trong tình hình m?i. C? th?, t?nh yêu c?u ng??i dân t? các ??a ph??ng tr??c khi ??n/ v? T?nh Qu?ng Nam, th?c hi?n ??ng ký khai báo y t? phòng d?ch COVID-19 t?i ?ng d?ng ph?n m?m PC-COVID ho?c ph?n m?m khai báo y t? c?a B? Công an (app di ??ng VNEID ho?c t?i http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn).
   • T?nh yêu c?u UBND các huy?n, th? xã, thành ph?, t?ng c??ng rà soát t?t c? nh?ng ng??i ?i v? t? các t?nh, thành ph? có s? m?c cao (nh? TP.HCM, Bình D??ng, ??ng Nai, Long An…).
  • TP ?à N?ng: D? ki?n trong tháng 11, 12-2021 s? t? ch?c tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tr? em t? 12 tu?i ??n d??i 18 tu?i ?ang c? trú trên ??a bàn; trong ?ó, ?u tiên theo th? t? l?a tu?i cao ??n th?p hi?n ?ang theo h?c, nuôi d??ng t?i các tr??ng, trung tâm, các tr? béo phì, th?a cân, b? b?nh n?n.
  • Không có tuy?n giao m?i ph?i t?m ng?ng, GHN c? g?ng duy trì t? l? các tuy?n có th? giao nh?n ???c trong kho?ng 98% – 99% xuyên su?t Mi?n Trung.
?? có thông tin giao nh?n chính xác, Quý khách có th? ch? ??ng tra c?u và c?p nh?t t?i Danh sách các khu v?c giao nh?n b? ?nh h??ng (???c c?p nh?t vào 7:30 Sáng m?i ngày).
Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
error: checked