Hotline Đặt hàng x
Gọi ngay: 0966427430
Messenger x

Whatsapp x

Số điện thoại Whatsapp

0966427430

Nhắn tin ngay

Tìm kiếm

a. M?c ?ích và ph?m vi thu th?p: 

Vi?c thu th?p d? li?u ch? y?u trên website GAUBONGSHOP.COM bao g?m: email, ?i?n tho?i, ??a ch? khách hàng,..?ây là các thông tin GAUBONGSHOP.COM c?n khách hàng cung c?p b?t bu?c khi ??ng ký s? d?ng d?ch v? và GAUBONGSHOP.COM liên h? xác nh?n khi khách hàng ??ng ký s? d?ng d?ch v? t?i GAUBONGSHOP.COM nh?m ??m b?o quy?n l?i cho cho ng??i tiêu dùng.
Trong quá trình giao d?ch thanh toán t?i website GAUBONGSHOP.COM, chúng tôi ch? l?u gi? thông tin chi ti?t v? ??n hàng ?ã thanh toán c?a khách hàng, các thông tin v? s? tài kho?n ngân hàng c?a khách hàng s? không ???c l?u gi?.
Khách hàng s? t? ch?u trách nhi?m v? b?o m?t và l?u gi? m?i ho?t ??ng s? d?ng d?ch v? các thông tin khi g?i liên h? và h?p th? ?i?n t? c?a mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhi?m thông báo k?p th?i cho website GAUBONGSHOP.COM v? nh?ng hành vi s? d?ng trái phép, l?m d?ng, vi ph?m b?o m?t, l?u gi? tên ??ng ký và m?t kh?u c?a bên th? ba ?? có bi?n pháp gi?i quy?t phù h?p.

b. Ph?m vi s? d?ng thông tin:

Công ty s? d?ng thông tin thành viên cung c?p ??:
–    Cung c?p thông tin v? s?n ph?m, d?ch v? ??n khách hàng;
–    Giao hàng cho khách hàng;
–    G?i các thông báo v? các ho?t ??ng trao ??i thông tin gi?a thành viên và website GAUBONGSHOP.COM nh? các ch??ng trình khuy?n mãi, tri ân khách hàng,…;
–    Ng?n ng?a các ho?t ??ng phá h?y tài kho?n ng??i dùng c?a thành viên ho?c các ho?t ??ng gi? m?o thành viên;
–    Liên l?c và gi?i quy?t v?i thành viên trong nh?ng tr??ng h?p ??c bi?t.
–    Không s? d?ng thông tin cá nhân c?a thành viên ngoài m?c ?ích xác nh?n và liên h? có liên quan ??n giao d?ch t?i GAUBONGSHOP.COM;
–    Trong tr??ng h?p có yêu c?u c?a pháp lu?t: Công ty có trách nhi?m h?p tác cung c?p thông tin cá nhân thành viên khi có yêu c?u t? c? quan t? pháp bao g?m: Vi?n ki?m sát, tòa án, c? quan công an ?i?u tra liên quan ??n hành vi vi ph?m pháp lu?t nào ?ó c?a khách hàng. Ngoài ra, không ai có quy?n xâm ph?m vào thông tin cá nhân c?a thành viên.

c. Th?i gian l?u tr? thông tin:

D? li?u cá nhân c?a thành viên s? ???c l?u tr? cho ??n khi có yêu c?u h?y b?. Còn l?i trong m?i tr??ng h?p thông tin cá nhân thành viên s? ???c b?o m?t trên máy ch? c?a GAUBONGSHOP.COM.

d. Nh?ng ng??i ho?c t? ch?c có th? ???c ti?p c?n v?i thông tin cá nhân:

??i t??ng ???c ti?p c?n v?i thông tin cá nhân c?a khách hàng/ thành viên thu?c m?t trong nh?ng tr??ng h?p sau:
–     C? quan nhà n??c khi có yêu c?u Công ty cung c?p thông tin ng??i dùng ?? ph?c v? quá trình ?i?u tra.
–     Ng??i mua và ng??i bán x?y ra tranh ch?p và yêu c?u Công ty là ??n v? hòa gi?i.

e. ??a ch? c?a ??n v? thu th?p và qu?n lý thông tin cá nhân:

H? kinh doanh c?a hàng g?u bông VN
??a ch?:  386, QL50, Ph??ng 09, Thành ph? M? Tho, t?nh Ti?n Giang
?i?n tho?i: 0966 427 430

f. Ph??ng ti?n và công c? ?? ng??i dùng ti?p c?n và ch?nh s?a d? li?u cá nhân c?a mình:

Khách hàng có quy?n t? ki?m tra, c?p nh?t, ?i?u ch?nh ho?c h?y b? thông tin cá nhân c?a mình b?ng cách yêu c?u GAUBONGSHOP.COM th?c hi?n vi?c này.
Khách hàng có quy?n g?i khi?u n?i v? ng??i bán ??n Ban qu?n tr? c?a website GAUBONGSHOP.COM. Khi ti?p nh?n nh?ng ph?n h?i này, GAUBONGSHOP.COM s? xác nh?n l?i thông tin, tr??ng h?p ?úng nh? ph?n ánh c?a khách hàng tùy theo m?c ??, GAUBONGSHOP.COM s? có nh?ng bi?n pháp x? lý k?p th?i.

g. Cam k?t b?o m?t thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân c?a khách hàng t?i GAUBONGSHOP.COM ???c GAUBONGSHOP.COM cam k?t b?o m?t tuy?t ??i theo chính sách b?o v? thông tin cá nhân c?a GAUBONGSHOP.COM. Vi?c thu th?p và s? d?ng thông tin c?a m?i khách hàng ch? ???c th?c hi?n khi có s? ??ng ý c?a khách hàng ?ó tr? nh?ng tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác.
Không s? d?ng, không chuy?n giao, cung c?p hay ti?t l? cho bên th? 3 nào v? thông tin cá nhân c?a khách hàng khi không có s? cho phép ??ng ý t? khách hàng.
Trong tr??ng h?p máy ch? l?u tr? thông tin b? hacker t?n công d?n ??n m?t mát d? li?u cá nhân khách hàng, GAUBONGSHOP.COM s? có trách nhi?m thông báo v? vi?c cho c? quan ch?c n?ng ?i?u tra x? lý k?p th?i và thông báo cho khách hàng ???c bi?t.
B?o m?t tuy?t ??i m?i thông tin giao d?ch tr?c tuy?n c?a khách hàng bao g?m thông tin hóa ??n k? toán ch?ng t? s? hóa trên GAUBONGSHOP.COM.
Ban qu?n lý GAUBONGSHOP.COM c?u các cá nhân khi ??ng ký/mua hàng ph?i cung c?p ??y ?? thông tin cá nhân có liên quan nh?: H? và tên, ??a ch? liên l?c, email, ?i?n tho?i, s? tài kho?n, s? th? thanh toán …., và ch?u trách nhi?m v? tính pháp lý c?a nh?ng thông tin trên. Ban qu?n lý GAUBONGSHOP.COM không ch?u trách nhi?m c?ng nh? không gi?i quy?t m?i khi?u n?i có liên quan ??n quy?n l?i c?a thành viên ?ó n?u xét th?y t?t c? thông tin cá nhân c?a khách hàng ?ó cung c?p khi ??ng ký ban ??u là không chính xác.

h. C? ch? ti?p nh?n và gi?i quy?t khi?u n?i liên quan ??n vi?c thông tin cá nhân khách hàng 

Thành viên có quy?n g?i khi?u n?i v? vi?c l? thông tin các nhân cho bên th? 3 ??n Ban qu?n tr? c?a Sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t? GAUBONGSHOP.COM ??n ??a ch? Công ty ho?c qua email.
Email: trongdq.tgg@gmail.com
Công ty có trách nhi?m th?c hi?n các bi?n pháp k? thu?t, nghi?p v? ?? xác minh các n?i dung ???c ph?n ánh.
Th?i gian x? lý ph?n ánh liên quan ??n thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
error: checked