Hotline Đặt hàng x
Gọi ngay: 0966427430
Messenger x

Whatsapp x

Số điện thoại Whatsapp

0966427430

Nhắn tin ngay

Tìm kiếm

Top 5 m?u bán ch?y nh?t:

Các danh m?c ph? bi?n

icon

100% B?o m?t thông tin giao hàng và khách ???c ki?m tra hàng tr??c khi thanh toán

Xem chi ti?t

icon?ánh giá c?a khách hàng

???c ??ng nghi?p gi?i thi?u shop g?u này, ghé mua ???c t? v?n nhi?t tình, giá r? h?n so v?i các c?a hàng g?u bông khác ? M? Tho nhi?u. ?ã mua l?n hai t?i shop và con trai tôi
Nguy?n Khoa
Rated 5 out of 5
Hàng ??p, giá r?, cô ch? d? th??ng t? v?n nhi?t tình .
Linh Hu?nh
Rated 5 out of 5
G?u r?t xinh, m?n ??p, giá c?ng r? h?n ch? mình nhi?u. Mua th? t?ng cháu gái mà ai c?ng thích h?i ch? bán ?? mua thêm. Anh ch? ch? t? v?n nhi?t tình. R?t thích!
Cát Tiên
Rated 5 out of 5
Không tin ???c giá ch?a t?i 50k mà g?u r?t ch?t l??ng h?n các ch? bán l? ???ng khác. Mua v? t?ng quà cho các cháu s? l??ng l?n mà giá c?ng không quá ??t. S? quay l?i ?ng h?
M? Thanh
Rated 4.5 out of 5
bán con g?u có 39k mà t? v?n h?t ch? chê, g?u không nh? m?y ch? khác có th??ng hi?u xài c?ng yên tâm n?a
Trì Duy
Rated 5 out of 5
Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
error: checked